Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα - Eco.Muse

Είστε εδώ

  • Διάρκεια:
    01/06/2021 εώς 31/05/2023
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    2,115,000.00 €
Ιστοσελίδα:

Η Πράξη «Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα» στοχεύει στη δημιουργία και ανάπτυξη –με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη βάση μιας ολιστικής αειφορικής προσέγγισης- δύο Ανοικτών Οικομουσείων στην περιοχή της Σητείας Λασιθίου (Κρήτη) και στην περιοχή της Μαραθάσας Λεμεσού (Κύπρο). Η Σητεία και η Μαραθάσα Λεμεσού, περιοχές πλούσιες σε πολιτιστική κληρονομιά, γεωφυσικό περιβάλλον- τοπία, αλλά και με διαφορετικής μορφής εγκατάλειψη, στοχεύουν στην ενίσχυση της ελκυστικότητάς τους με όρους αειφορίας. Η διεπιστημονική προσέγγιση βελτίωσης της ελκυστικότητάς τους δίνει έμφαση στην ανάδειξη των εδαφικών πόρων τους, των αξιών τους, την ενεργοποίηση και ένταξη των τοπικών κοινωνιών στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, στοχεύοντας στη βιωσιμότητά τους (Οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ισορροπία, περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών με σεβασμό πάντα στη φέρουσα ικανότητα).

Πρωταρχικός στόχος της Πράξης είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων μέσω της σύνδεσης των υλικών και άυλων στοιχείων τους σε κάθε περιοχή καθώς και η προβολή τους στο τουριστικό κοινό ως τόπος αξιών, παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ταυτότητας και αειφορικής διαχείρισης. Η Πράξη μέσω των ενεργειών της θα συμβάλλει στην δημιουργία απασχόλησης τοπικά καθώς και μικρών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων βασιζόμενων στην αξιοποίηση των πόρων της κάθε περιοχής καθώς και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ταυτοτικών προϊόντων & υπηρεσιών τους.

   Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Ταχ. Κώδικας: 70013
Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο
Τηλ./Fax: +30 2810-324366
e-mail: sec@nhmc.uoc.gr

   Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 282740, +30 2810 393630 - Fax: +30 2810 393636
e-mail: info@nhmc.uoc.gr