Την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, η 1η τεχνική συνάντηση (kick-off) των εταίρων της πράξης: «Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα» και ακρωνύμιο «Eco.Muse»,που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και  χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με προϋπολογισμό 2.115.000 Ευρώ και περίοδο υλοποίησης από 1/62021 έως 31/5/2023.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος INTERREG.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανασκόπηση της μέχρι σήμερα πορείας του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης συνολικά και ανά εταίρο, συζητήθηκαν θέματα και προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση, εξετάστηκε το χρονοδιάγραμμα και έγινε προγραμματισμός ενεργειών από κάθε εταίρο για τη συνέχεια.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.