• Καπλή Π., 2014. Φυλογεωγραφία και οριοθέτηση ειδών του σαχαρο-αραβικού γένους Mesalina (Sauria: Lacertidae) με χρήση γενετικών δεικτών. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ηράκλειο Κρήτης. Σελ. 163.
 • Καλτσάς Δ., 2011. Συγκριτική μελέτη της δομής βιοκοινοτήτων κολεοπτέρων σε μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα στην ανατολική μεσόγειο. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ηράκλειο Κρήτης. Σελ. 300.
 • Καγιαμπάκη Α., 2011. Σύγχρονη φυτογεωγραφική ανάλυση στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο.    Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ηράκλειο Κρήτης. Σελ. 297.
 • Μπαρμπούτης Χ., 2011. Οικολογία ενδιάμεσων μεταναστευτικών σταθμών πριν και μετά τη διάσχιση μεγάλων οικολογικών φραγμάτων στην ανατολική μεσόγειο. Η περίπτωση του κηποτσιρόβακου Sylvia borin (BODDAERT 1783). Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ηράκλειο Κρήτης. Σελ. 142.
 • Γεωργιακάκης Π., 2009. «Γεωγραφική και υψομετρική κατανομή, ακουστικός προσδιορισμός και οικολογία των χειροπτέρων της Κρήτης». Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ηράκλειο Κρήτης. Σελ. 275.
 • Στάθη Ι., 2009. «Οικολογία και φυλογεωγραφία των σκορπιών του Νοτίου Αιγαίου». Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ηράκλειο Κρήτης. Σελ. 282.
 • Radojicic J., 2008. « Μελέτη των πολυμορφισμών μικροδορυφορικών σημαντών και του μιτοχονδριακού DNA σε καθαρούς και υβριδικούς πληθυσμούς των πράσινων βατράχων του γένους Rana spp.». Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 214. (στα Αγγλικά).
 • Μάντζιου Γ., 2006. «Φυλογεωγραφία και πληθυσμιακή γενετική της Mauremys rivulata (Chelonia: Geoemydidae)». Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 189.
 • Τριάντης Κ., 2006. «Βιογεωγραφία και οικολογία των χερσαίων μαλακίων και ισοπόδων σε νησιά του Αιγαίου σε σχέση με την περιβαλλοντική ετερογένεια και την έκταση». Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 153.
 • Πουλακάκης Ν., 2005. «Διερεύνηση των φυλογενετικών διεργασιών στις σαύρες του γένους Podarcis (Sauria: Lacertidae) του ελληνικού χώρου». Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 213.
 • Σημαιάκης Σ., 2005. «Συστηματική, βιογεωγραφία και στοιχεία οικολογίας των χειλοπόδων του νοτίου Αιγαίου». Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 421.
 • Λυμπεράκης Π., 2003. «Υψομετρική διαφοροποίης της πανίδας των Λευκών Ορέων Κρήτης». Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας. Σελ. 213.
 • Ξηρουχάκης Σ., 2003. «Η οικολογία του όρνιου (Gyps fulvus fulvus Hablizl, 1783) στην Κρήτη». Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 371.
 • Παρμακέλης Α., 2003. «Η διαφοροποίηση του γένους Mastus (Gastropoda, Pulmonata, Buliminidae) στον ελλαδικό χώρο. Μια συγκριτική μελέτη με μεθόδους οικολογίας, μορφομετρίας και μοριακής ανάλυσης». Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 289.
 • Χατζάκη Μ., 2003. «Η εδαφική αραχνοπανίδα της Κρήτης (οικογένεια GNARHOSIDAE) : συστηματική, οικολογία και βιογεωγραφία». Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 452.
 • Κασαπίδης Π., 2002. «Μελέτη της Φυλογεωγραφίας του Mediodactylus kotschyi (Sauria: Gekkonidae) στο αρχιπέλαγος του Αιγαίου και τις γειτονικές περιοχές». Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 213.
 • Τριχάς Α., 1997. «Οικολογία και βιογεωλογία των εδαφικών κολεοπτέρων στο νότιο Αιγαίο με έμφαση στη σύνθεση, εποχιακή και βιοτοπική διαφοροποίηση και ζωογεωγραφία των οικογενειών Carabidae και Tenebrionidae». Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ηράκλειο Κρήτης. Σελ. 510.
 • Βορεάδου Α., 1993. «Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων στα οικοσυστήματα των τρεχούμενων νερών της Κρήτης». Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 302.
 • Κολλάρος Δ., 1993. «Bιολογία και Oικολογία της Yπεροικογένειας Acridoldea (Oρθόπτερα) στο όρος Γιούχτας της Kρήτης». Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. Σελ. 117.