Έρευνα

Είστε εδώ

 • Εφορία Βοτανικής

  Τομείς ενδιαφέροντος και έρευνας:

  Μελέτη της ποικιλότητας της χλωρίδας της Κρήτης, του Ελληνικού χώρου
  και της Μεσογείου.
  Προστασία κινδυνευόντων ειδών.
  Απομόνωση και χαρακτηρισμός ουσιών υψηλής φαρμακευτικής και διατροφικής
  αξίας από ενδημικά φυτά.
  Διαμόρφωση τράπεζας γενετικού υλικού ενδημικών και κινδυνευόντων ειδών.
 • Εφορία Ασπονδύλων εκτός αρθροπόδων

  Τομείς ενδιαφέροντος και έρευνας:

  Βιογεωγραφία των Χερσαίων Μαλακίων της Μεσογείου
  με έμφαση στα νησιά και στα βουνά.
  Συστηματική και Φυλογένεση των Χερσαίων Μαλακίων της Μεσογείου.
  Οικολογία χερσαίων μαλακίων.
 • Εφορία Αρθροπόδων

  Τομείς ενδιαφέροντος και έρευνας:

  Συστηματική
  Βιογεωγραφία Εντόμων,
  Κολεόπτερα.
 • Εφορία Σπονδυλωτών

  Τομείς ενδιαφέροντος και έρευνας:

  Ερπετολογία, Οικολογία, Θηριολογία, Εξέλιξη, Συστηματική, Ταξινομική
  Μελέτη της ποικιλότητας της πανίδας του Ελληνικού χώρου και της Μεσογείου.
  Μελέτη της οικολογίας, βιογεωγραφίας και φυλογένεσης της πανίδας
  του Ελληνικού χώρου και της Μεσογείου.
  Προστασία κινδυνευόντων ειδών του Ελληνικού χώρου και της Μεσογείου.
 • Εφορία Παλαιοντολογίας,
  Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

  Τομείς ενδιαφέροντος και έρευνας:

  Μελέτη, Προβολή και Διαχείριση της γεωποικιλότητας της ευρύτερης περιοχής
  της ανατολικής Μεσογείου με έμφαση στο Αιγαίο και την Κρήτη.
  Τεκτονική εξέλιξη της Κρήτης και Φυσικές Καταστροφές.
  Τεκτονική διαμόρφωση του ανάγλυφου.
 • Εργαστήριο Μοριακής Συστηματικής
  και Εξέλιξης

  Τομείς ενδιαφέροντος και έρευνας:

  Μελέτη, Προβολή και Διαχείριση της γεωποικιλότητας της ευρύτερης περιοχής
  της ανατολικής Μεσογείου με έμφαση στο Αιγαίο και την Κρήτη.
  Τεκτονική εξέλιξη της Κρήτης και Φυσικές Καταστροφές.
  Τεκτονική διαμόρφωση του ανάγλυφου.
 • Εργαστήριο Οικολογίας και
  και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

  Τομείς ενδιαφέροντος και έρευνας:

  Μελέτη, Προβολή και Διαχείριση της γεωποικιλότητας της ευρύτερης περιοχής
  της ανατολικής Μεσογείου με έμφαση στο Αιγαίο και την Κρήτη.
  Τεκτονική εξέλιξη της Κρήτης και Φυσικές Καταστροφές.
  Τεκτονική διαμόρφωση του ανάγλυφου.

Έρευνα

Στιγμιότυπο από την ανασκαφή του Δεινοθηρίου

Η έρευνα αποτελεί για κάθε σύγχρονο μουσείο ένα από τα αναγκαία συστατικά του. Οι ερευνητικοί στόχοι του ΜΦΙΚ εντάσσονται στις προκλήσεις που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον της Μεσογείου και ειδικότερα αυτό της Κρήτης και των άλλων νησιωτικών συμπλεγμάτων όπου η μεγάλη ποικιλία και η ιδιαιτερότητα είναι ο κανόνας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η προσέγγιση ερευνητικών θεμάτων που σχετίζονται με τη δομή και λειτουργία των οικοσυστημάτων, τη διαχείριση και προστασία οικοσυστημάτων και ειδών, τη βιοποικιλότητα και γεωποικιλότητα. Τη γεωλογική, οργανισμική και οικολογική εξέλιξη καθώς και την επίδραση που ασκεί ο άνθρωπος σε όλους τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τους στόχους των ερευνητών του Μουσείου. Οι πρώτες ερευνητικές αποστολές για τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος σε χώρες εκτός Ελλάδος που πραγματοποιήθηκαν από Έλληνες επιστήμονες ξεκίνησαν από ερευνητές του ΜΦΙΚ το 1997 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

   Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Ταχ. Κώδικας: 70013
Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο
Τηλ./Fax: +30 2810-324366
e-mail: sec@nhmc.uoc.gr

   Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 282740, +30 2810 393630 - Fax: +30 2810 393636
e-mail: info@nhmc.uoc.gr