Η εφορία Βοτανικής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, από τις αρχές του 2003 επαναπροσδιόρισε τους στόχους και τα ενδιαφέροντα του, σε μια προσπάθεια για έναν δυναμικότερο επιστημονικό και κοινωνικό ρόλο.

Τα ενδημικά φυτά της Κρήτης, η βιοποικιλότητα, η βιογεωγραφία και η φυλογένεση τους, η προστασία κινδυνευόντων ειδών, η επίδραση σύγχρονων περιβαλλοντικών αλλαγών σε πλανητικό επίπεδο στα φυτά, η ανάδειξη βιολογικών και φυσικοχημικών μεθόδων για την καταγραφή περιβαλλοντικής μόλυνσης και οι βιοτεχνολογικές εφαρμογές στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος είναι τα ευρύτερα ενδιαφέροντα του Τμήματος Βοτανικής.

Περιβαλλοντική Βιολογία Φυτικών Οργανισμών

Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Βιολογίας το Τμήμα Βοτανικής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοχημείας Φυτών και Φωτοβιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης επικεντρώνει τις προσπάθειες του στις παρακάτω κατευθύνσεις:

  • Οικοφυσιολογία. 
    Επίδραση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στα φυτά, με έμφαση στην επίδραση σύγχρονων περιβαλλοντικών αλλαγών σε πλανητικό επίπεδο (φαινόμενο του θερμοκηπίου, «τρύπα του στρατοσφαιρικού όζοντος», αύξηση του ατμοσφαιρικού όζοντος,κ.α.). Μηχανισμοί προστασίας και προσαρμογής των φυτών στις εν λόγω συνθήκες.
  • Βιοενεργητική στα πλαίσια καταγραφής της περιβαλλοντικής μόλυνσης.
    Ανάδειξη μιας γρήγορης και απόλυτα τεκμηριωμένης βιολογικής μεθόδου για την καταγραφή της ρύπανσης του περιβάλλοντος σε υδάτινα και σε χερσαία οικοσυστήματα, στηριζόμενη σε φυσικοχημικούς δείκτες. Στα πλαίσια μιας τέτοιας προσπάθειας μελετάται η διαφοροποίηση του μηχανισμού διαχείρισης της φωτονιακής (ηλιακής) ενέργειας από τον φωτοσυνθετικό μηχανισμό των φυτών σε οποιαδήποτε περιβαλλοντική καταπόνηση με τη χρήση τεχνικών επαγωγικού φθορισμού.