Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

  • 80% του πληθυσμού που κατοικεί και δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε περιοχές εντός του Δικτύου NATURA 2000 στη Κρήτη, αλλά των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα, καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες στο νησί, να είναι ενήμεροι για την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αξία των οικοσυστημάτων στις περιοχές εντός του Δικτύου NATURA 2000 στη Κρήτη

  • 65% του ευρύτερου πληθυσμού της Κρήτης, να είναι ενήμεροι για την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αξία των οικοσυστημάτων στις περιοχές εντός του Δικτύου NATURA 2000 στη Κρήτη.

  • Κατάρτιση τουλάχιστον 160 επαγγελματιών του τουρισμού, 450 φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΤΕΙ Κρήτης και 40 δημοσιογράφων για την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων έτσι, ώστε να επιτύχουν την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής αξίας των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες με περιβαλλοντικά ωφέλιμο τρόπο και να συμβάλλουν τα μέγιστα στη προστασία της βιοποικιλότητας.

  • Τουλάχιστον 50% του τοπικού πληθυσμού να αναπτύξει φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά.

  • Κατ’ ελάχιστον 30% μείωση στις ανθρωπογενείς πιέσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα και στην ανθρωπογενή θνησιμότητα συγκεκριμένων προστατευόμενων ειδών.

  • Ενσωμάτωση της οικολογικής αξίας του Δικτύου NATURA 2000 στην τοπική οικονομία και κοινωνία των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Σχέδιο για τη μετάβαση σε μια ‘’πράσινη’’ οικονομία, μέσα από τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων.