Εταίροι

Συντονιστής Δικαιούχος

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) ιδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το Δεκέμβριο του 1980 στο πλαίσιο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με το οποίο περιλαμβάνει πέντε Τμήματα: Ζωολογικό, Βοτανικό, Ανθρωπολογικό, Παλαιοντολογικό-Γεωλογικό και Ορυκτολογικό. Το ΜΦΙΚ εστιάζεται στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα:

  1. της βιοποικιλότητας του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου,
  2. της δομής των οικοσυστημάτων με έμφαση στα νησιώτικα οικοσυστήματα, στα παράκτια οικοσυστήματα, στους υγροτόπους, στα ορεινά οικοσυστήματα,
  3. της εξέλιξης, της ταξινόμησης και της οικολογίας συγκεκριμένων οργανισμών με έμφαση στα ενδημικά και κινδυνεύοντα είδη φυτών και ζώων,
  4. της γεωλογικής δομής και εξέλιξης της ανατολικής Μεσογείου,
  5. της φυλογένεσης, της συστηματικής και της γενετικής δομής, με μοριακές τεχνικές.

Μέσω της συμμετοχής του σε περισσότερα από 90 εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, το ΜΦΙΚ και οι ακαδημαϊκοί και οι ερευνητές που το απαρτίζουν έχουν συμβάλει σε εκατοντάδες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις, σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Παράλληλα, το ΜΦΙΚ έχει υλοποιήσει δεκάδες προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε διάφορες ομάδες (μαθητές, εκπαιδευτικοί, ειδικές ομάδες, ευρύ κοινό), ενώ συμμετέχει και σε εξειδικευμένα ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το ΜΦΙΚ καλύπτει όλες τις δραστηριότητες ενός πλήρους και σύγχρονου μουσείου, διατηρώντας και αναπτύσσοντας συλλογές, ενώ έχει σχεδιάσει και διαμορφώσει και πολλές περιοδικές εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Συμπληρωματικά αναπτύσσει εκτεταμένο εκδοτικό έργο, τηρεί φωτογραφικό αρχείο και στεγάζει εργαστήριο ταριχεύσεων και εκθεμάτων. Όλες οι παραπάνω βάσεις δεδομένων, υποστηρίζουν τόσο τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, όσο και τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και τις ανάγκες ενημέρωσης υπηρεσιών, φορέων και τοπικών κοινωνιών.

Αυτοτελώς, το ΜΦΙΚ έλαβε για το σύνολο του επιστημονικού του έργου βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών (2012), ενώ για την ποιότητα του εκθεσιακού του χώρου (ο οποίος δέχεται περισσότερους από 50.000 επισκέπτες ετησίως) και τις εκεί παρεχόμενες υπηρεσίες, διακρίθηκε με βραβείο αριστείας το 2013 από την Tripadvisor.

Συνδικαιούχοι     

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δασών των Περιφερειακών Ενοτήτων (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), με τοπική αρμοδιότητα ανά Π.Ε. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών. Αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Τμήμα Επιθεώρησης 

Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης 

Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων 

Τμήμα Δασικών Υποθέσεων

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα, θεωρώντας τα ως βασικά στοιχεία της ελληνικής φύσης. Από το 1982 εργάζεται ώστε να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο. To έργο της περιλαμβάνει δράσεις προστασίας και μελέτης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς και παρεμβάσεις για τα κρίσιμα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι εταίρος της BirdLife International, της μεγαλύτερης παγκόσμιας ομοσπονδίας για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους. Σημαντικός σταθμός στην πολύχρονη πορεία της Οργάνωσης ήταν η βράβευσή της από την Ακαδημία Αθηνών, το 1993, δέκα περίπου χρόνια από την ίδρυσή της.