Τελετή ολοκλήρωσης έργου «BIOforLIFE», Λευκωσία, 15/09/2015

Στο πλαίσιο της δράσης για τη δικτύωση με άλλα έργα LIFE και μη LIFE, το πρόγραμμα LIFE Natura2000 Value Crete συμμετείχε στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση του έργου LIFE11 INF/CY/000863: «BIOforLIFE – Εκστρατεία ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης στην Κύπρο για την εκτίμηση της βιοποικιλότητας στη ζωή μας» (http://www.cyprusbiodiversity.eu/), που πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 στη Λευκωσία.

Σκοπός του έργου BIOforLIFE, που υλοποιήθηκε την περίοδο Σεπτέμβριος 2012 έως Σεπτέμβριος 2015 ήταν η ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής εκστρατείας για την ενημέρωση του κοινού για τη βιοποικιλότητα της Κύπρου και την ανάγκη διαφύλαξής της. Η εκστρατεία στόχευε στην κατανόηση από το κοινό της έννοιας της βιοποικιλότητας και της ανάγκης διαφύλαξής της, στην ανάδειξη των υπό προστασία Κυπριακών ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθώς και στην επεξήγηση του πώς η βιοποικιλότητα είναι συνδεδεμένη με την υγεία, την οικονομία και την ευημερία μας, αφού συμβάλει στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου. Επιπλέον μέσα από την υλοποίηση της εκστρατείας έγινε προσπάθεια επεξήγησης των συνεπειών από την γεωργία, τα χωροκατακτητικά είδη και την παράνομη παγίδευση πουλιών στη βιοποικιλότητα. Τέλος, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αναδείχθηκε και η πανευρωπαϊκή προσπάθεια για προστασία της βιοποικιλότητας μέσα από το δίκτυο NATURA 2000, καθώς και τα οφέλη στην οικονομία, στον τουρισμό και την οικολογία.

Στην Τελετή Ολοκλήρωσης του έργου παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα του έργου. Οι κύριες ενότητες της Τελετής Ολοκλήρωσης του BIOforLIFE ήταν οι ακόλουθες:
• Στόχοι του έργου, κύριες δράσεις και οι επιδράσεις τους.
• Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνών κοινής γνώμης που έγινε στη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
• Παρουσίαση ψηφιακών εργαλείων που δημιουργήθηκαν για χρήση από το κοινό: BIOframe – Ψηφιακό εργαλείο συγκεντρωτικής απεικόνισης πληροφοριών για το περιβάλλον της Κύπρου μέσω της επικάλυψης διαφόρων χαρτών (http://www.cyprusbiodiversity.eu/bioframe/), EnviroPack – Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τη βιοποικιλότητα της Κύπρου (http://www.cyprusbiodiversity.eu/enviropack.html).
• Αλλαγή απόψεων πολιτών Κύπρου από το έργο.

Σε Συνάντηση Εργασίας που έγινε με τον Συντονιστή Δικαιούχου του έργου (Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ) στις 16 Σεπτεμβρίου 2015 στη Λευκωσία, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα του έργου BIOforLIFE και εξετάστηκαν τρόποι συνέχισης της συνεργασίας ανάμεσα στα δύο έργα LIFE, καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς των εμπειριών και της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε στην Κύπρο και στο έργο LIFE της Κρήτης.