Περιβαλλοντική παρακολούθηση και αποτίμηση: προκλήσεις και ευκαιρίες

Συμμετοχή του έργου στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Επιστημών για το Περιβάλλον 2015
Άαρχους, 1-2 Οκτωβρίου 2015

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση και αποτίμηση είναι θεμελιώδης για την κατανόηση των οικοσυστημάτων και την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων σε αυτά και στην ανθρώπινη υγεία, αποτελεί τη βάση για τις πολιτικές, αλλά και ένα σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών. Το Κέντρο Περιβάλλοντος & Ενέργειας του Πανεπιστημίου του Άαρχους (DCE) έχει μακρά παράδοση στον συνδυασμό της παρακολούθησης και της έρευνας για την ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μαζί με τη Συνεργασία για την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Έρευνα (PEER), το Πανεπιστήμιο του Άαρχους κάλεσε τους ερευνητές και τους επαγγελματίες για να συζητήσουν τις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και αποτίμηση, με τους ακόλουθους στόχους:
• Συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τις μελλοντικές μεθόδους και τεχνολογίες.
• Συζήτηση για την αξία του συνδυασμού της έρευνας και της παρακολούθησης.
• Ενίσχυση της αλυσίδας από την παρακολούθηση και την αξιολόγηση έως τις περιβαλλοντικές πολιτικές, τη ρύθμιση και τη διαχείριση.
• Ενίσχυση μιας διεπιστημονικής, κοινής και ολοκληρωμένης προσέγγισης ε διεθνές επίπεδο.

Μερικά από τα κύρια ερωτήματα ήταν: Πώς μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, προκειμένου να γίνεται χρήση των νέων και έξυπνων τεχνολογιών για μια βελτιωμένη και οικονομικά αποτελεσματική παρακολούθηση; Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε και να τεκμηριώσουμε την αξία των δεδομένων και της γνώσης των περιβαλλοντικών οικοσυστημάτων;

Οι κύριες ενότητες του Συνεδρίου ήταν οι ακόλουθες:
• Αναδυόμενες μολυσματικές ουσίες
• Παρακολούθηση θαλάσσιου περιβάλλοντος
• Διαχείριση άγριας ζωής
• Παρακολούθηση και κανονισμοί για επιπτώσεις στη γεωργία
• Περιβαλλοντική έκθεση και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
• Δείκτες παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και της φύσης
• Υψηλής ανάλυσης παρακολούθηση των υδάτων
• Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
• Παρακολούθηση δασών
• Νερό και φυσικοί πόροι
• Εδαφική βιοποικιλότητα και μικροβιολογία
• Επιστήμη των Πολιτών

Το πρόγραμμα LIFE Natura2000 Value Crete συμμετείχε στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Επιστημών για το Περιβάλλον με την παρουσίαση αναρτημένης ανακοίνωσης με θέμα: «Οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές αξίες των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη»

Περισσότερες πληροφορίες και όλες οι παρουσιάσεις του συνεδρίου στο: http://dce-conference.au.dk/