Συνάντηση Προγράμματος LIFE για τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

Τα οικοσυστήματα παρέχουν πολυάριθμα και βασικά οφέλη για την ανθρωπότητα, όπως είναι η τροφή, το καθαρό νερό και ο καθαρός αέρας. Η απόδοση οικονομικών αξιών στις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων – και η ενσωμάτωσή τους στη διαχείριση της γης και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα διατήρησης – μπορεί να δράσει συμπληρωματικά στις παραδοσιακές προσεγγίσεις για την πρόληψη των απωλειών στη βιοποικιλότητα.

Το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Περιβαλλοντικό Φόρουμ της Βαλτικής (Baltic Environmental Forum), με την υποστήριξη της Εξωτερικής Ομάδας έργων LIFE (NEEMO EEIG), διοργανώνουν μία συνάντηση για τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων στο Ταλίν, Εσθονία, 10-12 Μαΐου 2017, που θα παρουσιάσει διάφορες τεχνικές αποκατάστασης, ορισμένες καινοτόμες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών, νέες πρωτοβουλίες σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και τις προκλήσεις της διακυβέρνησης.

Με τίτλο «Κοστολογώντας τη Γη; – Μετάφραση της έννοιας των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις πρακτικές λήψης αποφάσεων», η συνάντηση διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «LIFE Viva Grass» (LIFE13 ENV/LT/000189), ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών σε θέματα χρήσεων γης και διατήρησης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη διατήρηση της βιοποικιλότητας των βοσκοτόπων και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων που αυτά παρέχουν.

Ο κύριος στόχος της συνάντησης είναι να αξιολογηθεί ο ρόλος του Προγράμματος LIFE στην προώθηση της έννοιας των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετέχουν περισσότερα από πενήντα έργα LIFE και άλλοι οργανισμοί / φορείς που ασχολούνται με τα θέματα των οικοσυστημικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξευρεθούν λύσεις που θα βοηθήσουν στο να ξεπεραστούν τα εμπόδια που περιορίζουν τον βαθμό που αυτή η προσέγγιση μπορεί να διαδραματίσει στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Όσον αφορά στο επίπεδο της πολιτικής, ο Στόχος 2 της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Ε.Ε. για το 2020 επιδιώκει να διατηρήσει και να αποκαταστήσει τα οικοσυστήματα και τις υπηρεσίες τους σε όλα τα κράτη-μέλη, με προφανή κοινά οφέλη σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον γενικότερα. Τον Οκτώβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Ενδιάμεση Αναθεώρηση της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα. Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σχετικά με τις δράσεις σε θέματα πολιτικής και βελτίωσης των γνώσεων στο πλαίσιο αυτού του στόχου και ότι ορισμένες δράσεις αποκατάστασης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Ωστόσο, αυτό δεν έχει ακόμη σταματήσει την τάση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους.

Τα έργα LIFE παρέχουν πολλές πρακτικές επίδειξης για το πώς μπορούν να διατηρηθούν και να αποκατασταθούν τα οικοσυστήματα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αυτή η εμπειρία θα διαρθρωθεί γύρω από τρεις βασικούς άξονες: α) καθορισμός / χαρτογράφηση των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων, β) αποτίμηση των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων, και γ) εφαρμογή της έννοιας των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τα διδάγματα αυτής της συνάντησης αναμένεται να παρέχουν πληροφορίες στα κείμενα οδηγιών που θα παραχθούν μετά από τη συνάντηση. Μια συζήτηση ειδικών κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα εξάγει επίσης συμπεράσματα σχετικά με τη συμβολή του Προγράμματος LIFE στους στόχους πολιτικής σε σχέση με τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων, καθώς και την ενσωμάτωση των προσεγγίσεων των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων σε διάφορους τομείς πολιτικής. Τα συμπεράσματα από τη συνάντηση θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Φυσικού Κεφαλαίου (Natural Capital Directorate) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, καθώς και σε άλλους φορείς λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής.

Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί με επισκέψεις στο πεδίο για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να δουν από κοντά τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων σε αγροτικά περιβάλλοντα όπως είναι το Εθνικό Πάρκο Lahemaa στο βόρειο τμήμα της Εσθονίας και σε αστικά οικοσυστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Ταλίν.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Πρόγραμμα της συνάντησης423.01 KB