Η 2η έρευνα αξιολόγησης του προγράμματος LIFE Natura2000 Value Crete ξεκίνησε

Η προστασία και η διατήρηση των οικοσυστημάτων εντός των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 παρέχει σημαντικά οφέλη για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης για τη τοπική οικονομία της Κρήτης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη δυναμική παραμένει άγνωστη στο ευρύ κοινό, σύμφωνα με την 1η έρευνα καταγραφής πεποιθήσεων, στάσεων και συμπεριφορών ως προς το Δίκτυο NATURA 2000 της Κρήτης, τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και την ανάπτυξη πράσινης οικονομίας που πραγματοποίησε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου LIFE Natura2000 Value Crete.

Η 2η φάση της έρευνας πραγματοποιείται για ακόμα μια φορά, σε ολόκληρη την Κρήτη. Συμμετέχοντες στην έρευνα είναι και πάλι οι κύριοι παραγωγικοί φορείς και μέτοχοι διαχείρισης των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στο νησί, δηλαδή αγρότες, κτηνοτρόφοι, κυνηγοί και αλιείς, εργαζόμενοι στον τουρισμό, σε δημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, αρχιτέκτονες και μηχανικοί, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, κάτοικοι και επισκέπτες. Παρακάτω ακολουθούν οι σύνδεσμοι των επιμέρους ερωτηματολογίων για τις παραπάνω κατηγορίες:

Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, κυνηγοί: https://docs.google.com/forms/d/18ot74mFoTLMirJh3GGsbEwwGImk32x3P3gRzmoo...

Αλιείς: https://docs.google.com/forms/d/1NyVd4howHLKU6LbOsVe4eA_ECbqfza9KxRciN4j...

Επαγγελματίες στον τομέα του τουρισμού: https://docs.google.com/forms/d/1MQ5yPxI2l4PHKsOEfU8acaurnkgGKLqvGJnYS4i...

Δημόσιοι υπάλληλοι: https://docs.google.com/forms/d/1-KMANJ5TCu1_oORaadSSGOx2VsxL7rpi5vsPfnO...

Φοιτητές: https://docs.google.com/forms/d/1FZptjfcdrFkQ4uNDuv3fsGTiOlriU3_mN68ToiF...

Επισκέπτες - τουρίστες: https://docs.google.com/forms/d/1AhLrjIHSe8bLU2LTrVdWimDevQNE3iXBeM8Pcxc...

Επισκέπτες - τουρίστες (αγγλική εκδοχή - english version): https://docs.google.com/forms/d/1IKmDDbndxX77Be5yvweheP45AgC7QUjztQpdewm...

Δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: https://docs.google.com/forms/d/1c4GQYkM_MG6NdWMBHQjG6txZfgVrAW-OjqrcKEZ...

Κάτοικοι του νησιού: https://docs.google.com/forms/d/16lnTVkPWuIM1_iJkPRw_YqYWsYobiANS6Midm4B...

Αρχιτέκτονες και μηχανικοί: https://docs.google.com/forms/d/1-aWLrx-o-Qn_v3xe4TS1sKcu-BeqHE5mGui1vHh...

Εκπαιδευτικοί: https://docs.google.com/forms/d/1OUcUT6L8w5Qm8DM4nTtU5zWFFd2F4lF0qn-cYUh...

Η παραπάνω δράση υλοποιείται από το ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE Natura2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188). Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).