Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ συγχρηματοδοτεί το έργο LIFE Natura2000 Value Crete

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ με την με Αρ. Απόφασης 121.5/2017 συγχρηματοδοτεί το έργο LIFE13 INF/GR/000188 – LIFE Natura2000 Value Crete με το ποσό των 27.000 €.

Το έργο LIFE Natura2000 Value Crete υλοποιείται την περίοδο Ιούλιος 2014 – Ιούνιος 2018 (διάρκεια 4 έτη). Συντονιστής Δικαιούχος (Coordinating Beneficiary) του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΠΚ – ΜΦΙΚ), ενώ Συνδικαιούχοι (Associated Beneficiaries) είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου LIFE Natura2000 Value Crete ανέρχεται σε 1.085.171 €. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος συγχρηματοδοτεί το έργο σε ποσοστό 48,93% (50,00% των συνολικά επιλέξιμων δαπανών, δηλαδή 530.960 €), ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει συγχρηματοδοτήσει το έργο σε ποσοστό 9,22% (100.000 €). Οι Συνδικαιούχοι του έργου καλύπτουν με ιδίους πόρους το 39,37% του προϋπολογισμού (το συνολικό ύψος της ιδίας συμμετοχής των Συνδικαιούχων ανέρχεται σε 427.211 €).